Havenreglement

Artikel 1

 • Dit havenreglement geldt voor het gehele terrein bestaande uit de haven, het bijbehorende parkeerterrein en de gebouwen.

Artikel 2

 • Een ieder die zich op het haventerrein bevindt dient de aanwijzingen van de Stichting Wilhelminagroep Zeeverkenners, hierna te noemen “de Stichting” en/of diens vertegenwoordiger, hierna te noemen”de havenmeester” op te volgen.

Artikel 3

 • Men is gehouden op het haventerrein orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen dat men door zijn/haar gedrag aanstoot geeft.Op het haventerrein is het niet toegestaan:
 1. Hinderlijk lawaai te maken (bij dit verbod wordt niet gedoeld op het veroorzaken van geluid als gevolge van met toestemming van de Stichtingen/of havenmeester gehouden bijeenkomsten);
 2. Met afvalstoffen (daaronder begrepen afvalstoffen afkomstig van het boord-toilet of uitwerpselen van dieren), olie, lenswater en dergelijke het havencomplex te verontreinigen;
 3. Honden los te laten lopen;
 4. Drinkwater te gebruiken voor het schoonmaken van auto’s en/of vaartuigen;
 5. Behoudens met toestemming van de Stichting en/of havenmeester motoren anders te laten draaien dan om het vaartuig te verplaatsen;
 6. Behoudens met toestemming van de Stichting en/of havenmeester elders ligplaatsen in te nemen dan is overeengekomen danwel aangewezen;
 7. Met gehesen zeilen of met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen;
 8. Het vaartuig niet behoorlijk af te meren of in onverzorgde staat achter te laten;
 9. Behoudens met toestemming van de Stichting en/of havenmeester open vuur (waaronder begrepen barbecue) op het haventerrein te gebruiken;
 10. Eigendommen buiten het vaartuig op het haventerrein onbeheerd achter te laten;
 11. In de haven te zwemmen;
 12. Behoudens met toestemming van de Stichting en/of havenmeester in het zich op het haven-terrein bevindende vaartuig te overnachten danwel ditvaartuig als woon- en/of verblijfplaats te kiezen.

Artikel 4

 • De Stichting is niet aansprakelijk voor schade van welke aardof door welke oorzaak dan ook, aan personen of goederen toegebracht, ofdoor verlies of diefstal van enig goed, tenzij een en ander het gevolgis van een aan hem of de zijnen toerekenbare tekortkoming.

Artikel 5

 • Houders van een vaste ligplaats die met hun vaartuig de haven verlaten en voornemens zijn een of meer nachten weg te blijven dienen hiervan mededeling te doen onder opgave van de vermoedelijke datum van terugkomst.Hierdoor tijdelijk vrijgekomen ligplaatsen kunnen door de havenmeester beschikbaar worden gesteld aan passanten.

Artikel 6

 • Indien de houder van een ligplaats zijn vaartuig en toebehoren aan derden in gebruik wil geven dient hij persoonlijk de havenmeester vooraf daarvan schriftelijk, of op een voor de havenmeester aanvaardbare wijze, in kennis te stellen.

Artikel 7

 • Tijdens de winterstallingsperiode is het niet toegestaan, behoudens uitdrukkelijke toe-stemming van de havenmeester :
 1. Licht ontvlambare stoffen als gas, benzine, petroleum of kerosine aan boord te hebben of te gebruiken;
 2. De (scheeps)verwarming te gebruiken;
 3. Accu’s aangekoppeld te laten;
 4. Steunen weg te halen of te verplaatsen.

Artikel 8

 • In het belang van de houder van een ligplaats of deStichting kan de havenmeester de houder een andere ligplaats toewijzen.

Artikel 9

 • De houder van een ligplaats die aan boord van zijn vaartuig een gasinstallatie heeft dient over een goedkeuringscertificaat te beschikken. De Stichting heeft recht op controle hiervan.

Artikel 10

 • De Stichting kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur en het uitvallen van de voorzieningen op de haven.

Artikel 11

 • Dit havenreglement kan worden aangepast indien zowel de meerderheid van de ligplaats eigenaren, de gemeente Utrecht als de Stichting hiermee instemmen.

Op overeenkomsten met de Stichting is Nederlands recht van toepassingen geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.